பொதுமக்களுக்குாிய தினம்
திங்கட்கிழமை 8:30am - 4:15pm
புதன்கிழமை 8:30am - 4:15pm
Registrar and Notary public
திட்டமிடப்பட்டுள்ள நிகழ்வுகள்
March 2017
S M T W T F S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
இணைய பயனாளர்
எங்களிடம் 149 விருந்தினர்கள் இணைப்பு நிலையில்
சுற்றுலா இடம்
No images
There are no translations available.

Discussion about Development Programme and Resettlement

Mr.Joshva McLaren (Global Affairs Canada, Department of Foreign Affairs Trade and Development and Mr. Jawad Qureshi, analyst Privy Council Office met Mr. N.Vethanayahan, District Secretary Jaffna at the District Secretariat on 09.11.2016.

They discussed about the development initiatives and the resettlement carrying out in Jaffna at present.


Prohibition against engaging in development activities in coastal area of Jaffna without obtaining approval from Department of Coastal Resources Management

Mr. N. Vethanayahan, Government Agent of Jaffna District expressed that it is prohibited to engage in development activities in coastal area of Jaffna District without obtaining approval from Department of Coastal Resources Management.

He further said that there are now large amount of construction work are being carried out in the coastal area of Jaffna District. Some constructions are temporary building and some are permanent building. Majority of the building are being built illegally

Three hundred metro area of land from shoreline and 2 km area of sea from shoreline are considered coastal area. It is important to get approval from the Department of coastal resources for carrying out excavation construction of building, rest house and any renovation work or building any permanent or temporary structure for fishing or other needs.

Approval to build these construction can be obtained from the Department of Coastal Resources Management functioning at District Secretariat, Jaffna. Furthermore action will b taken against the illegal constructions works under the Act of protection of coastal area no. 64 of 1988. Act of 2011 no.49 and the act of 1981 no.57

Everyone should united to protect our coastal environment for the benefit of our future generation by abided by the rules, he further added.