பெயர் பதவி தொலைபேசி தொலைநகல்
திரு. க.மகேசன் மாவட்டச் செயலாளர் +94 21 222 2235 +94 021 222 2355  
திரு.ம.பிரதீபன் மேலதிக மாவட்டச் செயலாளர் +94 21 222 2236 +94 021 222 2236 
திரு.எஸ்.முரளிதரன் மேலதிக மாவட்டச் செயலாளர் +94 21 222 2231  +94 021 221 2631
திருமதி. எஸ்.சி.என்கமலராஜன் உதவி மாவட்டச் செயலாளர்  +94 21 221 1566  +94 21 222 9974
திரு.கில்பேர்ட் குணம் பிரதான கணக்காளர் +94 21 222 2398   +94 021 222 3674
திரு.க.நடராசா உதவிப்பணிப்பாளர் நாயகம். +94 21 222 2475  
       
 ரி.என்.சூரியராஜா  மாவட்ட உதவிப்பணிப்பாளர்( அனர்த்த முகாமைத்துவம்)